НОМГОН БАГ

Манай баг нь 181 өрхтэй, Нийт 589 суурин хүн амаас 293 нь эмэгтэй, 296 нь эрэгтэй хүйсийн хүмүүс байгаа бол 18 хүртэлх насны 218 иргэн, 55-аас дээш насны 72 иргэн байна. Малын тухайд малчин өрх-176,  мал бүхий өрх-5 байна. 2023 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор нийт 173956 толгой мал тоолуулсанаас  адуу-3996 ,үхэр-2762, тэмээ-44, хонь-44549, ямаа-22605 байна.