ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн мэргэжилтэнгүүдээр төрийн үйлчилгээг иргэддээ шуурхай, шударга, ил тод, нээлттэйгээр хүргэж, сум орон нутгаа хөгжүүлнэ.

Хууль тогтоомж,төрийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэн сумынхаа хөгжил цэцэглэлтийн төлөө ажиллаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод нээлттэй, шуурхай хүргэхэд оршино.