БАЯН БАГ

Баян баг Хүн ам-712, нийт өрх-228, 18 хүртэл насны-234, 55 аас дээш насны-143, гэрт-129, байшинд-93 үүнээс малчин өрх143, Адуу-1549,үхэр-1598, тэмээ-15, хонь-17817,ямаа-13367,нийт-34346  толгой мал тоолуулсан, мянгат малчин-3.

Төсөвт байгууллага-5, худалдаа үйлчилгээний 7 цэг, Баян, цагаан овоо, эрдэнэ толгой, хайрхан, нөмөр, жаргалант зэрэг хороололтой. Шатхуун түгээх станц-1, хаан банк, төрийн банк зэрэг үйл ажиллагаа явуулж иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байна.

Баян баг нь хойд талаараа Их, бага дэл, зүүн талаараа Цагаан толгой, баруун талаараа Сайрын хоолой, өл овоот, өмнөд талаараа хөшөөт толгой зэрэг газаар сумын 4 багтай хилэлдэг.