ЖАРГАЛАНТ БАГ

Манай баг нь 203 өрхтэй үүнээс 174 өрх нь гэрт, 29 өрх нь байшинд амьдардаг  , 646 суурин хүн амаас 319 нь эмэгтэй, 327 нь эрэгтэй хүйсийн хүмүүс байгаа бол 18 хүртэлх насны 230 иргэн, 55-аас дээш насны 78 иргэн байна. Малын тухайд малчин өрх-178,  мал бүхий өрх-9,  малгүй өрх-16 байна. 2023 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор нийт 75754 толгой мал тоолуулсанаас  адуу-3789 ,үхэр-3161, тэмээ-122, хонь-44642, ямаа-24040 байна.

2022 оны Малын хөлийн татварын хөрөнгөөр  30 сая.төгрөг төгрөгийн өртөгөөр байгуулсан.